This article belongs to the lore of Coalition of Crown Albatross.

List of sovereign states and dependent territories (Iearth)

Jump to navigation Jump to search

The following is a list providing an overview of sovereign states and dependent territories around the world as recognized by the Coalition of Crown Albatross. It includes information on their location, demographics, and government. They are separated by their geographic locations, while nations that do not hold complete recognition are labeled separately as 'disputed'.

Sovereign states

Euronia

Name Population Continent Head of state Capital
 Zamastan 360,054,000 Euronia President Sabine Armitage Tofino
 Gladysynthia 126,000,000 Euronia Premiere Saurius Kent Mönusÿnthys
 Avergnon 79,000,000 Euronia President Franz Selleaux Vessalia
 Drambenburg 179,369,727 Euronia Kaiser Peter XXI Wettin Lerbin
 Rio Palito 13,600,000 Euronia Queen Izabell Bousieras San Beausoleil
 Ruskayn 32,290,000 Euronia President Callum MacTavish Forgeheim
 Tinten 6,922,000 Euronia President Isaak Ritterbach Fulda
 Baytonia 8,400,000 Euronia Prime Minister Even Nendresen Duburn
 East Chanchajilla 58,800,000 Euronia President Gideon Boer Vilanja
 West Chanchajilla 36,300,000 Euronia Prime Minister Juan Diego Barrios Ivora
 Paraboca 32,800,000 Euronia President Oriol Miguélez Cardoza
 Dominion of the Sanguine Church 3,600,000 Euronia Pontifex Stephanus Igennus III Seraph
 Murzi 28,232,000 Euronia President Georgory Tutte Tangdara
 Janapa 2,093,000 Euronia President Kendrick Mehans Janapa City
 Kleshonia 12,405,000 Euronia President Joeseph Ballininski Chernibble
 Lissatha 39,273,000 Euronia President Klaudio Angela Odiola
 Ossinia 7,233,000 Euronia President Ilberto Baurant Périnnois
 Caspiaa 26,342,000 Euronia Prime Minister Tullia Grönberg Viitaniemi
 Etasia 13,342,000 Euronia President Ammiras Foster Atatillo
 Blallia 32,191,822 Euronia President Marvin Braunhaust Templine
 Aoucken 10,222,000 Euronia President Denn Beaulieu Kiellin
 Kaoro 23,384,392 Euronia President Dutch Furman Kaoro City
 Trevivona 630,000 Euronia King Biagio IV Trevivona
 Angouburg 320,000 Euronia Queen Pia Battiato Angouburg
 Lutharia 4,309,000 Euronia President Casten Dedrau Ilhaveia
 Democratic Aurea 20,166,000 Euronia President Austin Berten Odorrele
 Lower Aseu 2,704,800 Euronia President Salma Vargés Aseu Port
 Stasso 8,873,092 Euronia President Afanasyev Georgiy Bohubem
 Terevi 4,643,000 Euronia President Breyen Isaac Skadoyiv
 Odoni 19,113,000 Euronia President Gillian Avlin Asrett
 Shoassau 2,211,000 Euronia King Darien IV Staventer
 Saint Lorrain 616,000 Euronia Prime Minister Matteo Lizana Basseterre
 Alterrame 14,671,000 Euronia President Anton Kneo Lutomiersk
 Molenia 35,289,000 Euronia President Shayne Linke Kuanas
 Laurichesse 516,000 Euronia Prime Minister Alain Rousset Coquelet
 Saint Astaba and Beck 2,231,000 Euronia Prime Minister Ash Quinten Goose Harbor
Montemera 570 Euronia Pope Pope Marcellinus II Montemera
 Isla Ima 207,000 Euronia Prime Minister Joseph Tacaba Isla Ima
 Selle 1,287,400 Euronia Prime Minister Belle Amsterlane Taravo
 Muprueburg 87,400 Euronia King Flemming Hammer Muprueburg
 Auraine 18,569,000 Euronia President Moses Ezekan Auckandia
 Mayotte 27,132,000 Euronia President Thomas Bonhomme Blythe
 Alutiana 17,695,000 Euronia President Stephanie Mortez Alutia
 Lillestola 702,000 Euronia Chairman Léonie Beauchamp Lille Centre
 Slavic Union 78,277,000 Euronia President Ulyana Agapova Adrikagorod
 Rettoa 19,271,000 Euronia President Ivan Tonovich Skarivka
 Tunio 5,386,000 Euronia President Matthew Recoss Tiraville
 Arenacia 15,227,000 Euronia President Elisabeth Aguirre Alolis
 Etlia 6,291,000 Euronia President Gideon Morse Castenca
 Nual 1,092,000 Euronia Chairman Hanuse Qatuwas Heiltsuk
 Tyrtha 3,182,000 Euronia Prime Minister Khamyts Dzebissov Ingdon
 North Kandson 14,237,000 Euronia President Perie Jefferson Osmino
 South Kandson 6,091,000 Euronia President Abel Nabadio Ilacester
 Karnaim 3,292,000 Euronia Prime Minister Anthony Totrana Ashtaroth
 Donasa 8,622,000 Euronia Prime Minister Adam Tolhurst Quinne
 Vœyetska 29,392,019 Euronia Prime Minister Dexter Emilsson Sjédal
 Sontre 26,382,000 Euronia Prime Minister Julliete Bornette Leira
 Noravia 19,411,000 Euronia Prime Minister Allon Whitbeck Rochelle
 Allieu 23,622,000 Euronia Prime Minister Kate Holborow Sens
 Balatona 18,222,000 Euronia Prime Minister Tiynat Seren Keszthely
 Sateroc 32,238,740 Euronia President Oljon Slach Kolkesburg
 Denzal 19,492,066 Euronia President Fiura Heiczxhal Vovilveante
 Estovia 6,205,209 Euronia Prime Minister Matīss Lauciņš Gavi
 Marivista 826,500 Euronia Prime Minister Wayan Blechynden Port of Carpal
 Thetlia 26,039,443 Euronia King John I Lanowen
 Vellicosia 36,965,000 Euronia King Swithhelm II Rivenburg

Adula

Name Population Continent Head of state Capital
 Cadair 131,000,000 Adula Mab Darogan Waywffon Morgan Cardiff
 Alecburgh 87,019,237 Adula Prime Minister Pacifica Champlain-Kourtney Kynnport
 Quetana 43,493,000 Adula President Emília Medeiros Vongane
 Skith 28,292,000 Adula King Gláucio Silvestre III Skithiana
 Raviannas 4,163,000 Adula President Cyril Barnier Saint Johnstone
 Mulfulira 41,832,000 Adula President Tayyib Hume Chingola
 United Cavollon 10,331,000 Adula President Julien Aerts Poinnois
 Shariati 9,718,000 Adula Prime Minister Fadima Hadid-Attar Saheli
 Tiqal 20,121,000 Adula President Abdil Basar Dergar
 Terehan 32,331,000 Adula President Asaad al-Shaad Casaat
 Emmiria 243,387,000 Adula President Khayahad al-Azari Rhaga
 Behinia 5,287,000 Adula President Mohamed al-Albisi Sannar
 San Martina 4,029,000 Adula President Cardalo Cappellacci Samari City
 Rajihat 3,252,000 Adula Prime Minister Ahmed Rahari Aji
 Verdusa 17,801,000 Adula President Valtena Leo Shanadu
 Somodi 8,312,000 Adula President Komansa S'deri Siliandias
 Azil 2,647,000 Adula King Xerxes Curcian Tomarka
 Vorrica 21,382,000 Adula Chancellor Danio Beretta Argyttos
 Kantoalina 9,376,000 Adula Chancellor Amanda-Bel Stout Intrica
 Kint 6,222,000 Adula President Leonard Erranqu Veratipe
 Iobaray 3,310,000 Adula President Brenden Wagstaff Soupatia
 Alluna 8,858,000 Adula President Tariqu Deil'b Kisosona
 Pongi 9,110,700 Adula Prime Minister Bretford Rintt Monsvallis
Saldia 13,654,200 Adula Prime Minister Ebo Komlan Annan Luwili
 Austrolis 51,255,000 Adula President Amanda Ferosan Austrolisia
 Costa Sarba 7,255,000 Adula Queen Samantha LeCron El Esmala
 Aybrea 10,293,000 Adula President Aklilu Kaleyesus Teklile Ntunbe
 Ascacia 231,000 Adula King Jay Mancolough Ascacia
 Saudi Jiddiya 15,331,000 Adula King Qaaid el-Taha Jiddiya City
 Sulifa 3,218,000 Adula King Abdur Rasheed el-Abad Sulifa
 Khaytan 9,754,000 Adula King Baaqir al-Shahid Kantarih
 Great Epsilon 51,632,000 Adula Supreme Leader Ramses Sirus III Epsilonia
 Albarine 41,632,000 Adula Chancellor Sadie Melhaven Saint Raneau
 Buckingla 17,233,000 Adula President Marian Dalaylou Bucking
 Zalluabed 11,588,000 Adula President Husani Antar Zakaraban
 Togaria 14,234,000 Adula President Zophar Lawson Esmiteraan
 Qolaysia 24,384,000 Adula President Elihu Saing Leonrau
 Elborra 6,493,000 Adula President Jaques Ryan Hapsoneau
 Durnstaal 82,098,000 Adula Prime Minister Boyan Simic Durnen
 Apatonia 21,386,000 Adula President James Etémé Sifondo
 Alcarres 5,233,000 Adula President Akkin Gunaydin Ieraskevi
 Kuresa 40,632,000 Adula President Budai Szilveszter Charnesse
 Vitosium 202,422,000 Adula Prime Minister Vincent Gatostico Gatovita
 New Elkland 34,812,000 Adula President Lionel Pieters Courbagne
 Andaluni 2,642,000 Adula King Refujio Garmulan Nora
Alonnisosa 22,182,000 Adula President Vasso Andreadeas Athenos
 Serra Leon 3,092,000 Adula President Julius Maada Sersiu
 Wyomia 27,329,000 Adula President Cameron Cial Canimore
 Saint Croix and Bens 6,022,000 Adula President Wira Santoso Saint Elmenau
 Nebetia 7,273,000 Adula President Brett Highland Neregas
 Artegana 28,322,000 Adula President Refugio Malama Buena Vera
 Jyau 11,622,000 Adula Chancellor Anton Wimmer Gutaai
 Rulani 16,352,000 Adula President Nathaniel Morperso Statullio
 Peoratia 5,107,000 Adula Prime Minister Katherine South Syhazara
 Unified Sera 105,141,230 Adula Prime Minister Kaenan Bullock Kito'Bahari
 Timeria 121,322,000 Adula President Robert Sterling Infinity
 Kossmil 7,575,038 Adula President Nikolai Cherdenko Dabatta
 Papona 11,454,000 Adula President Liam Villalba Tafalla
 Cyruda 5,300,000 Adula President Guiler Batemara Byanmar
 Aatia 12,310,000 Adula President Mavie Bell Akasia
 Villorvi 18,740,000 Adula President Saturnino Siri Cuenresa
 Taziana 9,310,000 Adula President Mtube Sinute Kigodo
 Cakala 6,310,000 Adula President Ermes Ovidio Mobury
 Arbeet 6,180,000 Adula President Minn Franklin Santon
 Thezu 1,648,000 Adula President Ba Kabore Gabotville
 Sovua 4,281,000 Adula President Hassane Sarro Anncotty
 Wallenland 11,360,000 Adula Prime Minister Kahia'ika Alo'abàkradíno Vao'okoà
 San Portina 3,360,000 Adula Prime Minister Battista Nunziato San Portina

Ausiana

Name Population Continent Head of state Capital
 Caruban 26,370,120 Ausiana Lakan Merob Wibowo Bonton
 Vulkaria 92,903,000 Ausiana President Farhen Brooks Vulkar
 Kalea 7,430,000 Ausiana Co-Presidents Alana Kalama and Pika Akamai Heiau
 Beleroskov 86,981,000 Ausiana President Nikolai Ubotrov Koyevka
 Siniapore 9,564,000 Ausiana President Mulia bin Andika Singana
 Tasiastan 165,788,000 Ausiana President Haajid Swati Jaljur
Kiergat 19,788,000 Ausiana Chancellor Hanson Rann Kiergana
 Jaginistan 11,392,000 Ausiana President Talaal al-Ayub Kibul
Yuan 564,293,000 Ausiana President Qin Chen Shanghan
Barangadesh 165,282,000 Ausiana President Abdul Sheihk Mahmed Daccas
Phou 55,727,000 Ausiana President Siam Sangko Huha
Itux Earia 24,318,000 Ausiana President Naresin Kolonja Akbasheva
Muonang 29,332,000 Ausiana Prime Minister Thủy Thanh Tùnh Taphan
Rumaztria 2,420,650 Ausiana King Caslav VI Karlsburg
Tervali Islands 47,455,650 Ausiana Prime Minister Lindsey Davidson-Mona Tervius
North Dkaristan 5,238,000 Ausiana President Ridvan Shehhi Toptykovo
South Dkaristan 11,318,000 Ausiana President Van Can Ceka Semensk
Kosystan 32,218,260 Ausiana President Hyske Ziberi Borinskoye
Dasmistan 409,000 Ausiana Prime Minister Halik Mahmani Timertung
Ossotia 5,431,000 Ausiana President Kosheleva Manka Tibliskana
Zhinca 68,558,984 Ausiana Chairman Xi Čüanguy Nanžin
Pangchu 1,121,000 Ausiana Prime Minister Mao Hanying Shingzhan
Serthisstan 10,329,000 Ausiana President Miqdaad el-Hasan Narydan
Pekastan 9,816,000 Ausiana President Turki el-Irani Uliaabi
Teresta 29,860,000 Ausiana President Saai Honaldo Sodilla
Mandrao 23,222,000 Ausiana President Maung Thet Mandabao
Kylastan 5,372,000 Ausiana President Amir Habital Eterabi
Qalano 351,000 Adula Chairman Marieska Gieriu Katin
Hasaari 38,922,000 Ausiana President Sultan al-Daoud Nistaran
Haduastan 297,819,000 Ausiana President Sharya Kamath Lalkot
Elastan 79,422,000 Ausiana President Bahadar Panwar Eritba
Hordestan 56,000,000 Ausiana Chairwoman Danica Woitanowa Karakent
Annaskermishilles 19,191,000 Ausiana Prime Minister of the Annaskermishilles Raibin
Skarmia 4,852,866 Ausiana Federal President Borislav Voronin Zalsoker
Salubar 34,422,000 Ausiana President Cyavana Kumar Dhariwa
Cong Quoc 75,723,011 Ausiana President Hoàng Công Thành Thang Phuong
Joraistan 48,191,000 Ausiana President Gopal Mahanta Sardar Charuni
Kyzaltu 15,281,000 Ausiana President Temirbek Bayzhanov Koltul
Sisiki 8,922,000 Ausiana President Emil Nurmatov Lasinja
Cyorna 218,260 Ausiana President Omurbek Akhmedov Amatliev
Ryaslava 4,718,000 Ausiana President Aybek Tagaev Horlesti
Gashuera 6,331,000 Ausiana President Loraine Montieare Crosbine
Bentho 11,321,987 Ausiana President Juan Carlos Caballero San Pera

Nortua

Name Population Continent Head of state Capital
Albanovi 12,802,000 Nortua President Mumadi Dasalev Ciripa
Acdia 6,822,000 Nortua President Soib Kishiev Menetraki
Sopita 5,234,000 Nortua President Louis Bonnano Iuluva
Tine 5,401,376 Nortua Prime Minister Svenn Trande Tinegard
Artaska 7,268,000 Nortua President Emin Bisliev Coplesti
Cylata 14,192,000 Nortua President Jacob Athiso Caltabia
Pian Islands 22,192,000 Nortua President Jaye Ayette Ocetia
Mobina 2,238,000 Nortua President Jode Masesyi Mareski
Latilli 11,121,000 Nortua President Mel Gallagher Ambaliana
Kamani 4,522,000 Nortua Prime Minister Jacen Remado Cambinadal
Arenoran Isles 9,954,000 Nortua President Arden Adleston Arenkau
Candatora 17,693,000 Nortua Prime Minister Aiden Belmea Highsite
Beatavic 46,732,153 Nortua President Carter Nelson Zouterhem
Norlansia 25,353,000 Nortua President Basim Curry Semalle
Saint Offeat 6,724,000 Nortua Prime Minister Lynne Bushore Vogoci
Kyti 16,322,000 Nortua President Emmanuel Dabaus Rakohovo
Versenia 23,022,000 Nortua President Arthur Vanberson Aassalit
Elbresia 67,239,000 Nortua President Gilles Martin Allengin
Panbell 6,345,000 Nortua President Stella Mandavo New Belltown
Birnir 7,928,000 Nortua King Morgan Bandalag Morgaes
Ivite 6,222,000 Nortua President Alceste D'Aboville Tanin
Lovinali 1,712,000 Nortua Chairman Alqi Maurana Luikina
Besmenia Besmenia 78,816,711 Nortua Prime Minister Thomas Pühringer Laitstadt
North Icadania 12,663,000 Nortua Chancellor Gianni Roussilis Marsari
New Ansion 2,769,000 Nortua Chancellor Amalia Vassalli Carassa
Utobania 46,839,000 Nortua Chancellor Kennedy Telgado Autrataya
Yubonia 6,284,000 Nortua President Stevia Sugona Belmasia
New Anea 15,324,000 Nortua Prime Minister Paul Wasserbaur Eblium
Karabakhi 11,722,000 Nortua Prime Minister Kris Denderick Delmaskan
Zoygaria 57,801,000 Nortua King Arristoc III Zobiesci Vostoc
Syraranto 31,325,000 Nortua President Kyriakos Tasoulas Covijo
Vuswistan 29,743,000 Nortua President Panagiotakis Nicolalis Tyrnatini
Eserrei 16,239,000 Nortua President Laima Parsukine Torunzidis
North Shebat 16,401,000 Nortua Chancellor Yolande Joubert Susitok
South Shebat 8,194,000 Nortua President Fiona Courtial Mevensk
Greland 21,992,000 Nortua Chancellor Grant Marca Etraba
Cechena 25,747,000 Nortua President Deroskavich Putinia Grosnoiva
Constantio 36,889,000 Nortua President Tony Blanian Apelnisse
Jumbosa 2,719,000 Nortua President Emmanuel Joseph Albertine
Coaitte 11,633,000 Nortua Prime Minister Ángel Torres Fellacas
Taymaite 2,113,000 Nortua President Hadrian Mema Besancon
Irzemai 521,110 Nortua President Warc Handon Rini
Wareselt 9,061,000 Adula President Wesley Bonaparte Taveil
Saint Hilley 6,061,000 Adula President Beau Jean-Harris Dunlow
Bikal 1,121,110 Nortua President Mi Hayndaor Colatt

Outer-Continental

Name Population Region Head of state
Mist Carthara Islands 74,000 Antartique Chairman Esther Berlioz
Zaheerstan 562,000 Cantalle Ocean Prime Minister
Taupo 320,160 Cantalle Ocean Prime Minister Ainalani Tupua

Disputed Territories

Name Population Continent Head of state Dispute
Hisrea 2,394,000 Adula Chairman Muaaid al-Salik Autonomously administered. Separated from Zalluabed in the Osea Accords. Recognized by Togaria, Cyruda, and Apatonia.
Gangkou 7,078,000 Ausiana Lt. Governor Wan Yahui Croston Administered by Zamastan. Not recognized by Yuan.
Konkurso 3,428,000 Nortua Administered by Birnir, claimed by the Pian Islands and Cadair. A low-level insurgency has been ongoing since 2013.
Nidayar 11,219,190 Ausiana Administered by Haduastan, claimed by Elastan. A low-level insurgency has been ongoing since 1989.
Cambria 1,928,000 Adula Declared independence from Alecburgh during the Croixia War. Not recognized by most of the international community. Recognized by many nations in the TTPA, notably Drambenburg and Beleroskov.
Chaesia 912,000 Euronia President Severin Haugwitz Ceded to Drambenburg in August 2022 after a referendum. Many international governments do not recognize the referendum as legitimate.
Blaoria 897,000 Euronia Prime Minister Alwin Edelstein Ceded to Drambenburg in October 2022 after a referendum. Most international governments do not recognize the referendum as legitimate, and recognize a government-in-exile in Shoassau since Drambenburg had invaded and occupied Blaoria.

Criteria for inclusion

The CCA considers a territory as sovereign if it has a declarative theory of statehood which possess[es] the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) a capacity to enter into relations with the other states so long as it was not obtained by force (whether this consists in the employment of arms, in threatening diplomatic representations, or in any other effective coercive measure). Additionally, if they are not fully recognized by the CCA member states but meet the prior criteria, they are officially listed as disputed. Even if they are disputed states, they can be granted observer status in the CCA.